VLA Congres "Ruimtebewust in de aardrijkskundeles. Eindtermen inspireren" 

Met het voorjaarscongres VLA in 2020 koppelen we weerom een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas. Het congres heeft hierdoor voor VLA-leden een sterke professionele meerwaarde, een dag waar niet alleen de inhoudelijk-wetenschappelijke en didactische nascholing centraal staat maar ook contacten tussen leerkrachten aardrijkskunde versterkt worden.

In het geval van het thema ‘ruimte’ snijden we zowel de core-business van de aardrijkskundeles aan maar tegelijkertijd het werkthema waar we het minst expliciet, dan wel meer indirect mee bezig zijn. In de ruimte of landschap, stellen we immers de impact van heel wat geografische processen vast bijv. van demografische verandering, economische sectoren, functieverdeling en functieconflicten, segregatie en mobiliteit. En vooral de perceptie van te weinig open ruimte speelt. Hoe overheden met deze ruimteproblematieken omgaan en ruimte ordenen is sterk gestuurd vanuit nationale of regionale politiek. Grensoverschrijdend bestaan er dus grote verschillen, fysische factoren en geopolitieke beslissingen beïnvloeden hier sterk.

De Standaard brengt in een artikelenreeks het thema terug te berde op een voorbeeldige manier en ondersteunde dit zelfs met een digitale tool. “We bouwen ons kapot. Naoorlogs Vlaanderen munt uit door een niet-aflatende honger aan open ruimte” kopte de krant. Per dag verslinden we dus twaalf voetbalvelden aan diverse functies welke we met zijn allen belangrijk vinden en we zijn daardoor koploper in Europa. Het is echter vooral de woonfunctie (huisje-tuintje) waar we met zijn allen in participeren en blijkbaar niet willen loslaten. Het sub-urbane gebied breidt zich hierdoor uit over Vlaanderen als een platte koek tussen de stedelijke kernen. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar en we ondergaan ze of kijken er allen van weg. Opeenvolgende politici met bevoegdheid stellen blijkbaar de noodzakelijke beslissingen uit of schuiven verantwoordelijkheid af.

Dit thema vermengt aardrijkskunde (of is het ruimtelijk bewustzijn) en ruimtelijke ordening (of is het planning) maar vooral de specialisten ruimtelijke planning worden in dit debat gevraagd en gehoord. Toch is bewust en duurzaam omgaan met ruimte een essentieel element in ons vakgebied, vertrekkend vanuit de correcte en gedoseerde kennis en gekoppeld aan noodzakelijke vaardigheden en attitudes. Als leraar aardrijkskunde kunnen we niet anders dan onze leerlingen confronteren met de ruimtelijke realiteit van hun woonomgeving, hen bevragen naar hun verwachtingen en ze uitdagen richting attitudewijziging en burgerschap.

De nieuwe eindtermen geven ons ook in dit thema ruimte om ermee aan de slag te gaan in alle graden.

Met de eindtermen 9.2 (= De leerlingen beschrijven kenmerken van landschapsvormende lagen), 9.3 (= De leerlingen onderzoeken relaties tussen landschapsvormende lagen van plaatsen om verschillen tussen landschappen te verklaren ) en 9.5 (= De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen) heb je al ontzettend veel mogelijkheden om combinaties te maken waarin het woonmilieu van de leerling een centraal thema wordt in de eerste graad – begrijpen en analyseren is hier het doel. Een leerlijn loopt door de tweede graad waar eindterm 9.5 (= De leerlingen reflecteren over de ruimtelijke gevolgen van demografische en economische processen in verschillende regio’s van de wereld) je als leerkracht de mogelijkheid biedt om onze realiteit wereldwijd te af te toetsen en te evalueren. Uiteindelijk brengt zelfs de derde graad arbeidsmarkt in eindterm 9.7 op het toneel (= De leerlingen maken een duurzaam ontwerp voor de eigen leefomgeving) waarmee we concreet en projectmatig kunnen creëren. Ook binnen doorstroming en dubbele finaliteit werken we vergelijkbaar rond het duurzaam ontwikkelen van ruimte.

Locatie

21 maart 2020 - AP Hogeschool, Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen

 

 

 

Programma (onder voorbehoud)

Overzicht

8u45 - 9u20: onthaal

9u20 - 13u00: sprekers, pauze en uitreiking van de prijs 'les in de kijker'

13u00 - 14u20: middagpauze en lunch

14u20 - 15u20: sessie 1

15u20 - 15u30: pauze

15u30 - 16u30: sessie 2

16u30 - 17u30: receptie

 

Details

De voormiddag wordt uitgetekend rond vier sprekers, twee experten die beleidsmatig naar dit thema kijken, twee onderzoekers die aspecten van ruimteproblematiek aan maatschappelijke ontwikkelingen koppelen en dit beleid bevragen. 

9u20

Voorwoord voorzitter VLA

9u30

Thema: Van betonstop naar een positief verbouwingsproject van Vlaanderen

 In het lelijkste land van de wereld’ beschrijft Renaat Braem (1968) zijn blik op de (Belgische) jungle toen het vliegtuig waarin hij zat de landing inzette richting Zaventem. De ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt inderdaad meestal niet met de mooiste woorden beschreven.

De meeste maatschappelijke functies hebben ruimte nodig zoals betaalbaar wonen, werken, recreëren, natuur, landbouw, mobiliteit, enz. . De keuzes uit het verleden hebben geleid tot het groot en te versnipperd ruimtebeslag dat hier vandaag in Vlaanderen mee gepaard gaat. Hieraan gekoppeld worden eveneens een aantal andere problemen mee veroorzaakt en in stand gehouden zoals op vlak van mobiliteit, biodiversiteit, droogte en overstromingen, klimaat, kosten van de nutsinfrastructuur, enz.

Betonstop was het woord dat de pers lanceerde naar aanleiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er zal echter nog heel wat moeten geïnvesteerd worden om Vlaanderen ruimtelijk op orde te krijgen: Tijd dus voor een grote verbouwing van Vlaanderen.

Spreker 1: Peter Cabus, Departement Omgeving.

Prof. dr. Peter Cabus is doctor in de economische geografie en master in de stedenbouw en ruimtelijke planning. Sinds april 2017 is hij secretaris-generaal van het Departement Omgeving dat onder zijn leiding ontstond door het samengaan van het vroegere departement Ruimte Vlaanderen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

10u10

Thema: Zit er beweging in de open ruimte?

De open ruimte is een kostbaar goed, met een cruciale rol in voedselproductie, behoud biodiversiteit, waterbuffering, opvang klimaatverandering, beleving en ontspanning,…Toch staat de open ruimte dagdagelijks nog onder druk, door een verder toenemend ruimtebeslag en door stedelijke functiewijzigingen. Tijd dus om het tij te keren. De Open Ruimte Beweging wenst de open ruimte te versterken en daarbij ook een versnelling op gang te brengen in de concrete realisaties op terrein. Het programma Water-Land-Schap illustreert hoe lokale gebiedscoalities van waterbeheerders, lokale besturen en landbouwers maatregelen nemen die het watersysteem versterken, landbouw duurzamer maken en het landschap kwalitatiever, en dit op héél veel plekken gelijktijdig in Vlaanderen. Zit er beweging in de open ruimte?

Spreker 2Griet Celen, Vlaamse Landmaatschappij.

Mevrouw Celen is van opleiding landbouwkundig ingenieur (bosbouw en bodem) en ruimtelijk planner. Zij werkte mee aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Milieubeleidsplan. Nu is zij verantwoordelijk voor gebiedsgerichte geïntegreerde inrichting in landinrichting en de werking van de Vlaamse Grondenbank. Vanuit haar functie is zij mee grondlegger van het Open Ruimte Platform.

10u50

Pauze

11u30

Thema: Kunnen we het gewestplan afschaffen?

Thema: het beleidsplan ruimte wil de verdere inname van de open ruimte een halt toeroepen. Maar dat blijkt niet zo evident. Het juridische aanbod aan bebouwbare gronden in de gewestplannen is immers nog immens. Het wijzigen van bestemmingen is door de planschade haast onbetaalbaar. Een groep academici van de KU Leuven, de U Gent en de U Antwerpen heeft onder impuls van het Bouwmeester Label een denktank opgericht rond de vraag hoe we de gewestplannen kunnen laten vervallen. Daarbij werden verschillende scenario’s verkend. Prof. Tom Coppens licht de inzichten van de denktank toe.

Spreker 3Tom Coppens, U Antwerpen 

Tom Coppens is hoofddocent ruimtelijke planning aan de universiteit Antwerpen. Hij heeft een diploma Ingenieur-Architect (KU Leuven 1997), GGS ruimtelijke planning, (KU Leuven, 2000) en een doctoraat in de ingenieurswetenschappen: ruimtelijke planning. De expertise en het onderzoek van Tom Coppens richt zich op het ruimtelijk beleid en proces en projectmanagement van complexe projecten. Coppens publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in professionele tijdschriften en opiniepagina’s van kranten. Hij geeft regelmatig lezingen over het ruimtelijke beleid in Vlaanderen. Coppens heeft via internationale onderzoeksprojecten (oa Erasmus +, UN Habitat en de OECD) een goede kijk op ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid in het buitenland.

12u10

Wonen en woonvormen van de toekomst. De uitdagingen om tegen 2050 de transitie naar slim wonen en leven in Vlaanderen te realiseren

In het transitietraject ‘Slim wonen en leven’ van de Vlaamse overheid wordt een toekomstbeeld naar voor geschoven over wonen in het jaar 2050. De transitie wil een verandering teweegbrengen in de traditionele diep genestelde Vlaamse woonwensen. Duurzame woonwensen moeten ertoe leiden dat de Vlaamse huishoudens tegen 2050 in een duurzame woning en omgeving wonen op een slimme locatie waarbij de woning die ze betrekken aangepast is aan hun woonbehoefte op dat ogenblik.

Een kritische succesfactor in de beoogde transitie is de mate waarin de Vlaming zich herkent in de nieuwe manier van wonen en leven. Kennis over de houding van de Vlaamse huishoudens is een belangrijke factor om de voorgenomen transitie te kunnen doen slagen. Via de bevraging in de Woonsurvey 2018 kunnen we ons hier, anno 2018, een eerste beeld van vormen. We hebben er gepeild naar de houding van de Vlaamse huishoudens ten aanzien van enkele cruciale elementen van het nieuwe woonbeeld.

In deze sessie zet ik de belangrijkste principes van het transitietraject ‘slim wonen en leven’ op een rijtje en loods ik jullie door de belangrijkste resultaten van de bevraging. Afsluitend kijken we naar enkele projecten die reeds volgens de geest van de transitie ontwikkeld zijn of in de steigers staan.

Spreker 4Lieve Vanderstraeten, VUB – Steunpunt Wonen

Lieve Vanderstraeten is sociaal-economisch geografe en als onderzoeker verbonden aan het Cosmopolis Centre for Urban Research (VUB) en het Steunpunt Wonen. Haar onderzoek focust voornamelijk op het analyseren en evalueren van (beleidsinstrumenten omtrent) de kwaliteit van de woningen.

12u50

Afronden van het voormiddaggedeelte

Prijs voor de les in de kijker.

 

De namiddag bestaat uit twee opeenvolgende modules van 50-60 min met telkens voor de congresganger de keuze heeft tussen microlezingen en workshops. 

Microlezingen richten zich op een specifiek thema. Workshops bieden didactische toepassingen van dit theoretisch kader naar de klaspraktijk toe.

 

1-A

Microlezing

Ouder worden op de juiste plaats.

Vlaanderen vergrijst. Vooral vanaf 2030 neemt het aantal 80-plussers spectaculair toe. Vertrekkend vanuit het gegeven dat naarmate men ouder wordt de (auto)mobiliteit kan afnemen, stelt zich de vraag naar de rol van het wonen en de woonplaats. Heel wat Vlamingen wonen immers in onaangepaste woningen en, een gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen, in omgevingen waar nagenoeg alle (basis)voorzieningen ontbreken. De lezing gaat in op die aspecten van de ruimtelijke organisatie van ons land die waardig ouder worden bedreigen. Tevens zal aangehaald worden wat er aan gedaan kan worden.

Spreker:  Pascal De Decker & Elise Schillebeeckx, KU-Leuven

Pascal De Decker is professor aan het Departement Architectuur van de KU Leuven, Campus Brussel en Gent, Onderzoeksgroep Planning for People, Urbanity and Landscape. Hij is tevens Hoofdredacteur van het tijdschrift  Ruimte en Maatschappij en auteur van tal van publicaties over ruimte en wonen, vooral in Vlaanderen. Elise Schillebeeckx is aan hetzelfde Departement verbonden als postdoctoraal onderzoekster en voert vooral kwalitatief sociologisch onderzoek uit omtrent diverse problemen en aspecten van de woningmarkt, o.a. in Brussel en Vlaanderen.   

Maximaal 50 personen

1-B

Microlezing

Ruimte voor landschap, landschap als ruimte

Landschap wordt beschouwd als de ruimte waarin we leven, werken, recreëren. Het is een systeem dat het resultaat is van de interactie tussen het fysische systeem en menselijke acties. Landschappen veranderen onder invloed van verschillende natuurlijke en antropogene drijvende krachten zoals demografie, economie, geopolitiek en technologie. Door de uiteenlopende gebruiken en diensten van het landschap ligt er een grote druk op de schaarste ruimte beschikbaar in Vlaanderen. Landschappen veranderen hierdoor continue en door een wisselwerking tussen landschapsvormende processen op verschillende schaalniveaus, ook mede door verschillende ruimtelijke beleidssectoren.

De lezing zal in het eerste deel ingaan op een aantal theoretische begrippen hoe landschappen evolueren en relicten van historische landschappen vandaag nog herkenbaar zijn in een urbane landschap. In het tweede deel worden voorbeelden gegeven hoe dit kan uitgewerkt worden in klasverband aansluitend bij de nieuwe eindtermen van 2de en 3de graad. Hoe ga je aan de slag om de landschapsgenese van een gebied te begrijpen? Welke aspecten uit het ruimtelijk beleid hebben een impact op landschap? Hoe kunnen principes van duurzaam ruimtegebruik toegepast worden in een toekomstige inrichting van een gebied? Hoe bepaal je de landschappelijke waarden van een gebied?

Spreker: Veerle Van Eetvelde, Universiteit Gent

Veerle Van Eetvelde is professor landschapskunde aan de Vakgroep Geografie, onderzoekseenheid Landschapskunde. Ze is geograaf en ruimtelijk planner en haar onderzoek focust op de theorie van landschapskunde, landschapsecologie, landschapsbeleving, historische geografie en landschapsgenese, erfgoed- en landschapsbeheer en planning. Ze is actief als president van IALE-Europe en vice-president van UNISCAPE en in verschillende nationale Europese projecten in verband met landschap en cultureel erfgoed. In Vlaanderen is ze actief in de GECORO-raad Dendermonde en werkte ze actief mee in de ontwikkelcommissie van de eindtermen Ruimtelijk Bewustzijn.

Maximaal: 50 personen

1-C

Workshop

De Fietsbarometer - Leerlingen beoordelen fietsveiligheid in schoolomgeving

Over mobiliteit en verkeersveiligheid heeft iedereen een mening. Het zijn populaire thema’s om in de les te behandelen. Vaardigheden aanleren rond Geografische Informatie Systemen (GIS) behoort ook tot de leerplannen, maar ligt veel minder voor de hand. Met steun van de Vlaamse Overheid combineert het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent – www.idm.ugent.be) mobiliteit en GIS in haar lespakket voor de derde graad van het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen als burgerwetenschappers input en feedback geven over de fietsveiligheid in hun schoolomgeving. Als veel leerlingen participeren, dan krijgen ze ook een stem in het lokale mobiliteitsdebat.

In deze workshop demonstreren we de werking van het webplatform en lespakket de ‘Fietsbarometer’. In drie lesuren digitaliseren leerlingen hun verplaatsingen, analyseren ze de klasdata in een GIS-omgeving en doen ze aanbevelingen om de fietsveiligheid in hun schoolomgeving te verhogen. 

Spreker: Tom Storme, Universiteit Gent

Maximaal 20 personen

1-D

Workshop

Computerlokaal

Ruimte op zee – ruimtelijke ordening met de Europese Zeeatlas

De concurrentie om ruimte tussen verschillende activiteiten en sectoren op de zee is groot, denk maar aan visserij, aquacultuur, zandwinning, olie & gaswinning, pijplijnen en kabels, scheepsvaart, windmolenparken en mariene natuurreservaten. Tijdens deze interactieve workshop gaan we dieper in op waar deze diverse mariene activiteiten plaatsvinden en hoe ruimtelijke ordening de verschillende belangen kan verzoenen. Dit doen we aan de hand van de Europese Zeeatlas, een internetapplicatie van de Europese Commissie met als doel de kennis van de maatschappij over de zeeën en kustgebieden te verbeteren. De Atlas bevat meer dan 250 kaarten met informatie over een brede waaier aan onderwerpen, van mariene ecosystemen tot windmolenparken. De “Teachers Corner” van de Atlas, die ontwikkeld wordt in samenwerking met leraren, biedt een reeks oefeningen voor verschillende leeftijdscategorieën aan met als doel het gebruik van de Atlas in het onderwijs te stimuleren.

Workshopleider: Tim Collart, EMODnet

Maximaal 20 personen

1-E

 

Workshop

Ruimtegebruik op de Noordzee: een praktische benadering

Onze Noordzee is de elfde provincie van België. Net als op land zijn verschillende actoren actief op zee en wil elke sector een deeltje van de koek. In deze workshop bieden we een aantal praktische tools aan om hiermee in de klas aan de slag te gaan. Op een speelse manier krijgen leerlingen meer inzicht in het marien ruimtelijk plan van de Noordzee.'

Deze workshop is eerder bedoeld voor leerkrachten in 1e en 2e graad.

WorkshopleiderRuth Teerlynck, Horizoneducatie.

Maximaal 25 personen

1-F

Verkeer en leefbaarheid in straten meten en begrijpen met Straatvinken 

Thema: Straatvinken is een burgerwetenschapsproject waarbij burgers het verkeer tellen. Daarnaast worden ook vragen gesteld over hoe deelnemers de leefbaarheid ervaren in hun straat. Sinds 2018 is er elk jaar in mei een groot telmoment waarbij telkens een paar duizend burgers deelnemen. Het tellen van verkeer, het interpreteren van de resultaten en een beter begrip krijgen van de leefbaarheid in straten is ook nuttig in een onderwijscontext. Vandaar dat Straatvinken een lespakket ontwikkelde om leerkrachten te helpen om via Straatvinken op een toegankelijke manier thema's die verband houden met verkeer, ruimtelijke ordening en milieu te behandelen.

www.straatvinken.be

WorkshopleiderThomas Vanoutrive en Anneke Baatsen, U-Antwerpen

Maximaal: 25 personen

 

Reeks 2, 15u30-16u30

2-A

Microlezing

Willen we nog ruimte voor landbouw?

Het toenemend gebruik van landbouwland door tuinen, hobbydieren en niet-agrarische economische ondernemingen veranderen het platteland ingrijpend zowel in functie als in beeld. Onderzoeksdata tonen dat deze niet-landbouw-activiteiten een aanzienlijk percentage (gemiddeld 14,2%) van de landbouwruimte in Vlaanderen innemen, met regionaal tot bijna de helft. Dit creëert druk op het landbouwkundig functioneren, maar evengoed op andere vitale functies die open ruimte voor de maatschappij vervult.

Het lijkt duidelijk dat open (landbouw)ruimte vrijwaren een algemeen maatschappelijk belang is, maar een evidentie is het allerminst. Nadenken over hoe individuele doelstellingen uit recreatie, natuurontwikkeling, voedselproductie, ruraal ondernemerschap, … samengebracht kunnen worden tot een sterker geheel is cruciaal. In onderzoek naar transitie en verduurzaming van landbouw vormen de ruimtelijke impact en maatschappelijke meerwaarde dan ook een essentieel onderdeel. Onderzoek met focus op nieuwe bedrijfsvormen zoals korte keten landbouw, CSA en agroforestry alsook op verduurzaming van meer conventionele landbouwmodellen zijn beiden gericht op het creëren van maatschappelijk rendement met landbouw talent: de landbouw neemt een centrale rol op, als producent van voedsel, maar ook als beheerder van de publieke ruimte.

Spreker: Anna Verhoeve, ILVO.

Dr. Anna Verhoeve is senior onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO). Zij is doctor in de bio-ingenieurswetenschappen en heeft een master in de geografie en in de stedenbouw en ruimtelijke planning. Anna Verhoeve doet reeds jaren onderzoek op het raakvlak tussen landbouw en ruimtelijke ordening. Een speerpunt in haar onderzoek is het in kaart brengen van zowel zichtbare als minder zichtbare landgebruiksveranderingen op het Vlaamse platteland, waaronder verpaarding en vertuining en het hergebruik van vrijgekomen hoeves. Naast het verzamelen van data richt ze zich ook op het zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke spanningen en gaat ze voortdurend in dialoog met de betrokken beleidsdomeinen en het middenveld.

Maximaal 50 personen.

2-B

Workshop

Escape Rooms

 

                

Escape rooms. Ze duiken op in zowat elke stad en worden momenteel dankzij allerhande televisieprogramma’s sterk gehypet. Het bijzondere aan deze escape room is dat de puzzels die moeten opgelost worden, geënt zijn op de leerplandoelstellingen van het vernieuwde leerplan voor de eerste graad (1ste jaar) A-stroom. Toch is deze workshop ook voor leerkrachten van hogere graden interessant. De workshop biedt aan zijn deelnemers naast verschillende activerende werkvormen ook een alternatieve evaluatiemethode aan.

Workshopleider: Tomas Mertens, VIVES Hogeschool

Maximaal 20 personen

2-C

Workshop

Betergem 2038

Betergem 2038 is de stad van toekomst. Hoe ziet het leven er dan uit? Hoe zullen we wonen en werken? Wat zullen we eten? Wat met onze leefomgeving? Zijn er kansen voor iedereen?

Om deze en andere vragen te verkennen, namen Vlaanderen Circulair en TransitieNetwerk Middenveld meer dan 1500 Vlaamse burgers mee op reis doorheen deze fictieve stad via een workshopformule. 

Samen tekenden zij hun dromen uit voor de duurzame stad waarin zij willen wonen over 20 jaar. 

Workshopleider: Jakob De Proft

Maximaal 30 personen

2-D

Workshop

Computerlokaal

Ruimtelijke problemen analyseren met GIS

GIS biedt de mogelijkheid om het ruimtegebruik in Vlaanderen te bestuderen via verschillende invalswegen.

Via een historisch-geografisch onderzoek aan de hand van kaarten en foto’s kun je de evolutie van de ruimte en dus het ruimtegebruik duidelijk analyseren.

Via allerhande kaartlagen en veldenquêtes kun je het hedendaags ruimtebruik identificeren, de ruimtelijke spanningen localiseren en zelf mogelijke oplossingen uitwerken.

We gaan hierbij aan de slag met enerzijds eenvoudige GIS-viewers, maar ook met webGIS.

Workshopleider: Luc Zwartjes, Universiteit Gent,  KathOndVla

Maximaal 20 personen

2-E

Workshop

De toekomst is nu

Stel, je bent als jonge twintiger op zoek naar een nieuwe woonplek. Wikken en wegen… twijfels… welke afwegingen maak ik?

Valt mijn droomplek te rijmen met de bereikbaarheid van mijn activiteiten? Hoe klimaatproof is mijn keuze? Hoe ziet de overheid de ontwikkeling van deze omgeving? Waar haal ik de nodige info?

In deze workshop laten we leerlingen vandaag nadenken over de impact van hun toekomstige woonkeuze, reiken we tools aan om zich correct te infomeren en sturen we aan op een gedegen argumentatie voor de keuze die ze maken.

Tags: ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaatproof, leefkwaliteit, GIS, 2030, duurzame ontwikkeling

Workshopleider: Pascale Van Schandevyl, de! Kunsthumaniora.

Maximaal 20 personen, vooral voor leerkrachten derde graad.

2-F

Buiten thema

VLA-algemene vergadering.

Thema: goedkeuren van organigram, vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Alle VLA-leden worden uitgenodigd om commentaren te leveren via het on-line tool voorafgaand aan en tijdens het VLA-congres. We bundelen tijdens deze algemene vergadering de commentaren van onze leden en zetten hiermee de bakens van onze toekomstige werking uit.

Iedereen welkom! Ideeën en commentaren kunnen ook digitaal.

 

 

Datum start
Datum eind
Afbeelding
Locatie
AP Hogeschool - Campus Spoor Noord - Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen