Programma

De voormiddag wordt uitgetekend rond twee keynote-sprekers die de laatste jaren onderzoek hebben uitgevoerd rond vakdidactiek aardrijkskunde.  

Daarop volgend formuleert VLA een antwoord vertrekkend vanuit onze denktank en de specifieke context van het Vlaamse onderwijs. Inschrijven kan hier

 

8u45

Onthaal

 

9u20

Voorwoord voorzitter VLA

 

9u30

Thema 1,  Krachtige kennis in aardrijkskundeonderwijs

 

De kwaliteit van het onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het curriculum/leerplan-denken. Aardrijkskundeleraren, als ‘curriculum makers’ en kenniswerkers spelen hier een cruciale rol in. Vanuit het GeoCapabilities raamwerk, gebaseerd op een theoretisch en normatief perspectief dat bekend staat als de ‘capabilities approach’ van Amartya Sen en Martha Nussbaum, bekijken we hoe leraren het potentieel van het schoolvak kunnen ontsluiten door te werken met krachtige disciplinaire kennis. Als een vorm van gespecialiseerde kennis kunnen geografische kennis en geografisch denken de leerlingen verder brengen dan hun dagelijkse ervaring en begrip. Geografische ideeën, concepten en perspectieven helpen ons de wereld op nieuwe manieren te zien en kunnen specifieke, krachtige inzichten verschaffen. 

 

Spreker : Tine Béneker

Tine Béneker is hoogleraar Geography & Education aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar belangstelling gaat uit naar mondiale en toekomstperspectieven in het aardrijkskundeonderwijs en de relaties tussen academisch kennis, schoolvakkennis en de alledaagse kennis van jonge mensen.

 

10u10

Thema 2, (Europese) Waarden in het aardrijkskundeonderwijs en hun bijdrage aan burgerschapsvorming en persoonsvorming ?

 

 

Een belangrijk aspect van krachtige kennis is de deelname aan het maatschappelijk debat. Geografische thema’s, zoals het migratie- of klimaatvraagstuk, zijn onderdeel van dit debat. Hier hebben leerlingen niet alleen feitenkennis nodig, maar zij moeten ook een hogere orde aan denkvaardigheden ontwikkelen, zoals het vermogen vanuit meerdere perspectieven te analyseren en te oordelen of te waarderen. Een volgende stap is dat leerlingen  nadenken hoe zij zich tot de ontwikkelde kennis verhouden en hun verantwoordelijkheid om iets met die kennis te doen.   

De vraagstukken zijn controversieel, omdat wij van mening verschillen over de oorzaak, het verloop of mogelijke oplossingen. Onze standpunten verschillen ook omdat er sprake is van waardeverschillen: tussen bevolkingsgroepen en tussen landen. Waardeverheldering en waardecommunicatie zijn belangrijke aspecten in het debat over controversiële onderwerpen. In deze key note verkennen we hoe de uitkomsten van het project European Values in Education, omtrent de Europese waardeatlas in het aardrijkskundeonderwijs,  een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat en burgerschapsvorming en aan persoonsvorming.

 

Sprekers: Hans Palings en Uwe Krause.

 

Uwe  Krause is als docent verbonden aan de vakgroep aardrijkskunde van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (NL). Zijn specialisaties zijn culturele geografie en vakdidactiek. Hij was projectleider van het eerste Erasmus project rond de Atlas of European Values, European Values Education (EVE), en vervulde een leidende rol in het vervolgproject European Values in Education (EVALUE). In 2018 kreeg hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een promotiebeurs om onderzoek te doen naar de inzet van opdrachten gericht op hogere denkvaardigheden in de bovenbouw aardrijkskunde in Noordrijn-Westfalen en Nederland. Voor meer informatie zie https://www.researchgate.net/profile/Uwe-Krause

 

Hans Palings is werkzaam bij de opleiding aardrijkskunde van de Fontys lerarenopleiding Tilburg. Hij verzorgt zowel vakinhoudelijke als vakdidactische cursussen in de bachelor- en masteropleiding. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die in Nederland de landelijke examens voor aardrijkskunde vaststelt. Hij is betrokken geweest bij de Erasmusprojecten rondom de  Atlas of European Values en het GeoCapibilities project.

 

10u50

Pauze

 

11u30

Resultaten van VLA- denktank: samen werken aan krachtige aardrijkskunde

 

De VLA-denktank schreef een missie voor krachtig aardrijkskundeonderwijs en stelde vanuit een theoretische onderbouw de visie samen.  In het congresboek hebben we deze visietekst ondergebracht.

 

Spreker: Rita Heyrman

Rita Heyrman is als lerarenopleider verbonden aan de AP-Hogeschool, departement Onderwijs & Training waar ze zowel de vakinhoudelijke als vakdidactische cursussen in de bacheloropleiding aardrijkskunde verzorgt.

 

12u00

VLA ondersteunt als lerarenplatform krachtige aardrijkskunde.

 

Tijdens deze korte presentatie geven we een kort overzicht van verschillende initiatieven welke VLA neemt om krachtig aardrijkskundeonderwijs te ondersteunen.  

 

Communicatie en publicaties.

Participatie in onderwijsprojecten – partner in onderzoeksprojecten.

Prijs voor de les in de kijker 2022.

Prijs van de beste geo-foto.

12u30

Afronden van het voormiddaggedeelte

 

 

Middagpauze: 12u30 – 14u

 

De namiddag bestaat uit twee opeenvolgende workshops van 60 min.  De workshops zijn thematisch gegroepeerd.

Elke workshop wordt steeds afgerond met een korte evaluatie- en discussiefase waar leerkrachten in gesprek kunnen gaan vanuit de vraagstelling ‘Waarom is dit een voorbeeld van krachtig aardrijkskundeonderwijs en hoe is dit inpasbaar in de realiteit van het dagelijks lesgeven?

 

 

Thema 1

Basistopografie binnen krachtige aardrijkskunde.

 

Hoe kijken we naar basistopografie binnen de nieuwe eindtermen?  Op welke manier tekenen we een leerlijn uit?  Welke afspraken maken we samen binnen de vakwerkgroepen?  Op welke manier kunnen we basistopografie integreren binnen de leerinhouden?

 

Sessie 1-A, 14u-15u

Basistopografie is als ‘boter in de pan’.

 

In deze workshop starten we vanuit een discussie over de rol en de invulling van topografische kennis.  We bouwen gezamenlijk een kader op aan de hand van voorbeelden.

Ook verkennen we de mogelijkheden om topografie en actualiteit te koppelen.

 

Workshopverantwoordelijken:

Rita Heyrman, lerarenopleider AP-Hogeschool en Luc Oosterbaan, leraar.

 

 

Sessie 1-B, 15u10-16u10

 

Integratie van basistopografie in drie cases.

 

Opbouwend wereldbeeld maken met de wereldkaart, Europa en België.

Vesder en Pepinster als maatschappelijk relevante ad hoc aanpak.

Neom als locatie voor een kunstmatige wereldstad.

 

Workshopverantwoordelijke:

Marc Bellinkx, leraar aardrijkskunde in Sint-Jozef, Kontich.

 

 

Sessie 1-C, 15u10-16u10

Aan de slag met croquis in de les aardrijkskunde

 

Een schetskaart of croquis is een vertrouwd element op het aardrijkskunde examen in Frankrijk maar minder gekend in Vlaanderen. Het is een kaart waarop de hoofdlijnen van de leerstof getekend worden. Zo help je als leerkracht om de hoofdzaken van ruimtelijke vraagstukken vast te zetten op een visuele manier. De leerlingen verkennen ruimtelijke relaties en creëren een schetskaart en werken op die manier actief aan hun inzicht in ruimtelijke processen. 

Na het tonen van enkele voorbeelden, gaan we zelf aan de slag en verkennen we al doende hoe we een schetskaart kunnen gebruiken in de lessen aardrijkskunde.

 

Workshopverantwoordelijke:

Lieselot Vandenhoute is vakverantwoordelijke aardrijkskunde van de examencommissie en werkte als lerarenopleider aardrijkskunde aan de hogeschool VIVES en de Educatieve Masteropleiding van de KU Leuven.

 

 

Thema 2

Systeemdenken stimuleren is beheersingsniveau optillen.

 

Wat is dat, systeemdenken?  Waarom is het zo belangrijk binnen de aardrijkskundelessen? Waarom hebben we het nodig om complexe en maatschappelijke thema’s aan te pakken?  Waarom is deze techniek meer dan relevant binnen holistische aardrijkskunde?

 

 

Sessie 2-A, 14u-15u

Tilt systeemdenken het beheersingsniveau op?

 

In deze workshop starten we met een korte beschrijving van wat systeemdenken is en waarom het belangrijk is binnen het vak aardrijkskunde. Daarna worden kort enkele methodieken voorgesteld die leraren kunnen toepassen om systeemdenken in lessen aardrijkskunde te bevorderen. Enkele van deze werkvormen proberen we ook eens uit zodat je als deelnemer na afloop een goed beeld hebt van hoe leerlingen dit kunnen ervaren en waar je op kan letten als je zelf iets uitwerkt. 

 

Workshopverantwoordelijke:

Marjolein Cox is leraar aardrijkskunde in de derde graad in het Sint-Jozefinstituut in Kontich en praktijklector aardrijkskunde in de educatieve master aan de KU Leuven. In 2018 behaalde ze haar doctoraat in vakdidactiek aardrijkskunde met als onderwerp systeemdenken in lessen aardrijkskunde

 

 

Sessie 2-B, 15u10-16u10

 

Leerkrachten wisselen voorbeelden systeemdenken uit.

In process

 

 

Thema 3

Eigentijdse aardrijkskunde kan niet meer zonder GIS.

 

Hoe zet je digitale informatiesystemen doeltreffend in elke graad in?  Voor welke GIS-viewers kies je?  Op welke manier teken je een leerlijn uit?  Evolueert de digitale atlas naar een GIS-systeem?

 

Sessie 3-A, 14u-15u

Een GIS-leerlijn als noodzaak.

 

In het onderwijs wordt momenteel een heuse leerlijn rond GIS uitgerold. De tools en de inhouden zijn bekend, maar veelal is er een tekort aan hoe dit in de les te implementeren.

Maar wat is juist GIS? Wat is de meerwaarde in het aardrijkskunde-onderwijs om ermee aan de slag te gaan? En hoe ga je er mee aan de slag? Hoe bouw je een leerlijn concreet uit binnen de thema’s/onderwerpen over de 6 jaar?

Deze en nog andere vragen worden beantwoord in deze workshop. Concreet lesmateriaal zorgt dat je na deze sessie gewapend bent voor de klaspraktijk.

 

Workshopverantwoordelijken:

Luc Zwartjes, pedagogisch begeleider KOV

 

 

Sessie 3-B, 15u10-16u10

 

Efficiënt gebruik van GIS-viewers in de eerste graad.

 

Tijdens deze workshop sta je stil bij de functionaliteiten van Google Earth en probeer je enkele geografisch interessante tools uit voor de lessen in de eerste graad.

 

Workshopverantwoordelijken:

Hilde Hofkens, lerarenopleider Thomas More Vorselaar.

 

 

 

Thema 4

Outdoor werken levert meer dan terreintechnieken op.

 

Waarom worden terreintechnieken expliciet vermeld in de eindtermen en dit voor alle graden?  Op welke manier integreren we deze technieken in betekenisvolle geografische excursies en outdoor-activiteiten?  Hoe kunnen we deze technieken integreren in vakoverschrijdende initiatieven?

 

 

Sessie 4-A, 14u-15u

Terreintechnieken, veldwerk en excursies, een must.

 

Veldwerk  is een essentieel onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. Het stelt leerlingen in staat het ongeordende van de geografische realiteit beter te begrijpen, vakkennis te ontwikkelen en een scala aan vaardigheden te ontwikkelen die moeilijk aan te leren zijn in de klas. Het belang ervan is niet enkel de geografische waarde te herkennen van landschapskenmerken, geomorfologische processen,  stedelijke activiteiten en onbekende culturen, maar vooral de leerlingen wegwijs te maken in deze wereld. Zelf ontdekken en samenwerken bevordert ongetwijfeld hun motivatie en zelfontplooiing.

Het inpassen van terreintechnieken binnen het lesverloop is niet altijd eenvoudig. Deze sessie geeft enkele mogelijkheden om veldwerk aan te pakken conform de eindtermen en leerplannen.

 

Workshopverantwoordelijke:

Annemie Van Cleemput is voormalig leerkracht aardrijkskunde en docent in de lerarenopleiding.

 

 

Sessie 4-B, 15u10-16u10

Leerkrachten wisselen voorbeelden van terreinwerk uit.

In process

 

Thema 5

Waardevorming en burgerschapscompetenties door aardrijkskunde

 

 

 

Sessie 5-A,

14u-15u

Atlas of European values

 

In het Erasmus project European Values in Education zijn de data van de European Values Study, European Social Survey en World Values Study beschikbaar gemaakt voor het onderwijs.

Via www.atlasofeuropeanvalues.eu worden kaarten aangereikt mede als een interactieve tool over waardedimensies, worden verklaringen voor waardeverschillen en lesmateriaal aangeboden. In deze workshop laten we aan de hand van de thema’s migratie en solidariteit zien hoe ermee concreet in lessen gewerkt kan worden.

 

Workshopverantwoordelijken:

Hans Palings en Uwe Krause  zijn beiden als docent verbonden aan de vakgroep aardrijkskunde van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (NL).

 

 

Sessie 5-B, 15u10-16u10

 

Ruimtehelden-eerste graad

 

Met ‘Ruimtehelden’ ontwikkelt Kind & Samenleving samen met HoGent, de Vereniging voor Leerkrachten Aardrijkskunde (VLA) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) een participatief leerpakket rond ruimtebewustzijn. Ze gaan hierbij uit van de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Via verschillende methodieken krijgen tieners meer inzicht in ruimtegebruik en leren ze hoe ze ruimte duurzamer kunnen vormgeven. Waar mogelijk passen we dit toe op concrete woonprojecten in hun omgeving. Bij het uittesten van methodieken leren wij van tieners wat hun woonwensen en bekommernissen zijn. Hierin inzicht krijgen, is een belangrijke stap. Het zijn zij immers die de toekomstige woonkeuzes maken en hun woonvoorkeuren op hun beurt doorgeven aan de volgende generaties. 

 

Workshopverantwoordelijken:

Andreas De Mesmaeker is projectmedewerker Ruimte & Omgeving bij Kind & Samenleving. Als geograaf en stedenbouwkundige kijkt hij steeds met een ruimtelijke en holistische bril naar maatschappelijke uitdagingen.

Gisèle Vervoort studeerde Urban Studies en is naast projectmedewerker Ruimte & Omgeving bij Kind & Samenleving ook leraar aardrijkskunde in de 2de en 3de graad D/A- en D-finaliteit.

 

 

Thema 6

Sterke aardrijkskunde op de tekentafel.  Hoe pakken we dit aan?

 

Vanuit de denktank durfden drie leraren het aan om een lessenreeks uit te werken volgens de principes van krachtige aardrijkskunde en die bij wijze van voorbeeld aan jullie voor te stellen.

 

Sessie 6-A,

14u-15u

principes van krachtige aardrijkskunde toegepast in een uitgewerkte lessenreeks

 

‘Zin in een spannend boek? Vandaag voor 23u59 besteld, morgen bij u thuis geleverd!’ Sinds Jeff Bezos halfweg de jaren negentig startte met zijn online boekenverkoop heeft hij de wereldeconomie drastisch veranderd. Consumenten willen steeds sneller en goedkoper alle mogelijke producten bij hen thuis afgeleverd krijgen en pakjesbedrijven steken elkaar de loef af om dat steeds performanter klaar te spelen. Is de algemene consumptie hierdoor gestegen? En wat betekent dat voor de vraag naar grondstoffen en brandstoffen en het genereren van afval? Hoe zien de goederenstromen eruit? Hoe zit het met stockage? En wat is het aandeel teruggestuurde goederen? Wat zijn de effecten van dit steeds dominanter wordend economisch model op onze samenleving, ruimtegebruik, klimaat, milieu? En zijn die effecten overal gelijk, of zijn er factoren die voor extra beïnvloeding zorgen? Is de pakjeseconomie compatibel met een lokale economie of overleeft ze enkel dankzij de globalisering, maar is die afhankelijkheid van andere spelers dan weer een bedreiging?

 

De reeks aan vragen die je je bij de pakjeseconomie kan stellen is lang, en afhankelijk van de insteek die je voor je lessenreeks kiest, behandel je er een aantal van. In deze workshop willen we de principes die in de voormiddag zijn voorgesteld concreet toepassen op het uittekenen van een lessenreeks over de pakjeseconomie. We kozen daarvoor bijpassende eindtermen uit de tweede graad, maar verwelkomen ook leraren uit de eerste en derde graad. Dit voorbeeld geldt namelijk net zo goed voor hen.

 

Tijdens de workshop wissel je als deelnemer af tussen de rol van leerling en de rol van leraar. Je ervaart wat het is om les te krijgen in een lessenreeks die binnen deze visie is vormgegeven en krijgt een blik op de tekentafel van de leraar die zo’n lessenreeks uittekent. De workshopgevers maken gebruik van tools die in de denktank werden ontwikkeld. Op die manier wordt de theorie concreet en kan je nadien zelf beginnen te experimenteren.

 

 

Workshopverantwoordelijken:

Marc Bellinkx is leraar wetenschappen-aardrijkskunde en geeft nu bijna 30 jaar les.  Sinds zijn beginjaren werkt hij mee aan diverse leermethodes.

 

Elisabeth Gérardy is geograaf en gaf 5 jaar aardrijkskunde in de tweede en derde graad in verschillende scholen van verschillende onderwijsverstrekkers. Sinds 2018 is ze werkzaam als projectmedewerker in het volwassenenonderwijs bij de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

 

Sessie 6-B,

15u10-16u10

Een krachtige aardrijkskunde: de poolgebieden

 

Geen topic zo relevant in de huidige maatschappij én in de context van geografie-onderwijs als het veranderende klimaat. Wat weinigen weten is dat het noordpoolgebied momenteel drie keer zo snel opwarmt als de rest van de wereld, en dat dit grote gevolgen heeft voor de verdere evolutie van het klimaat alsook voor globale en regionale ecologische en geopolitieke verschuivingen.

In deze workshop vertrekken we van de poolgebieden om een aantal facetten van het klimaat en van klimaatverandering te belichten. Hoe komt het dat het in de poolgebieden zoveel kouder is dan bij ons? Waarom is de klimaatverandering in het noordpoolgebied zoveel sterker dan in Antarctica? En wat is de link met biodiversiteit en de mens? We gaan aan de slag met 3D-puzzels aan de hand waarvan je verschillende vraagstukken aan je leerlingen kan leveren, en waarop een grote verscheidenheid aan geografische kernconcepten en topics (van kaartprojecties  tot oceaanstromingen, glaciologie, gemorfologie en biogeografie) geënt kunnen worden.

Klimaat is onlosmakelijk verbonden met de dynamiek van de oceanen, en de daarbij horende fysische en chemische processen en concepten. Tegelijk zorgt de klimaatverandering voor een ongeziene biogeografische en ecologische disruptie zowel op het land als in de oceaan.

Deze workshop leent zich dan ook bij uitstek voor leerkrachten uit verschillende disciplines. De aangebrachte kennis kan ook makkelijk aangepast worden naargelang de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Geschikt voor alle leerkrachten secundair onderwijs dus.

 

Workshopverantwoordelijke:

Mieke Sterken behaalde haar licentiaatsdiploma (Msc) in de Fysische Geografie aan de Universiteit Gent in 2002, waarna ze haar studie aanvulde met een eenjarige master in de Mariene en Lacustriene Wetenschappen (Ugent, 2003). In 2010 startte Mieke als educatief medewerker, en later museoloog bij de International Polar Foundation in Brussel. Ze werkte er specifiek op de topics van klimaatverandering, poolonderzoek, en de Belgische Prinses Elisabethbasis (2013). Nadien bleef ze in de wetenschapscommunicatie werkzaam op verschillende Europese projecten (H2020, Interreg) rond oceaangeletterdheid, mariene wetenschappen, luchtkwaliteit en burgerwetenschap (citizen science) in het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse Milieumaatschappij. Recent maakte Mieke opnieuw de overstap naar de International Polar Foundation, om er de educatieve en outreachwerking nieuw leven in te blazen.

 

 

 

Thema 7

Specifieke werkvormen of tools maken krachtig

 

Soms hoeft het ook niet ingewikkeld te worden.  Meestal werkt het gebruik van een goede werkvorm, een sterk leermiddel als een hefboom naar krachtige aardrijkskunde.

 

Sessie 7-A,

14u-15u

Krachtige aardrijkskunde met lego.

 

De workshop schetst de mogelijkheden van lego als didactisch tool in de les aardrijkskunde aan de hand van concrete thema’s in het eerste en derde jaar.  Gekozen cases zijn landschappen, de wereldbol, platentektoniek-aardbevingen en bevolking in heden en toekomst. 

 

Workshopverantwoordelijke:

Didi Vandermeulen is 22 jaar aan de slag als leerkracht aardrijkskunde en nu werkzaam in Alicebourg Lanaken (GO!) in de 1e en 2e graad.

 

 

Sessie 7-B,

15u10-16u10

Ruimte voor water.

 

PIME introduceert een gloednieuwe workshop, ruimte voor water.  Zij geven leerkrachten van de eerste graad inzicht in het ontwikkelen van activiteiten omtrent een actuele klimaatproblematiek en bezorgen hen inhoudelijke informatie over het PIME-aanbod ‘Expeditie Ruimte voor water’ en ‘Droogte in het vizier’.

PIME ontwikkelde een nieuwe educatieve activiteit omtrent klimaatadaptatie bij droogte en wateroverlast. Tijdens de workshop bekijken we in meer detail welke aanpassingen er in het landschap van het Neteland zijn gebeurd en hoe we dit in een educatief jasje hebben gestopt. Je maakt kort kennis met de inhoud van de expeditie enerzijds en het zelf-doe-pakket voor leerkrachten anderzijds, ons proces hiernaartoe en het uiteindelijke resultaat.

 

Workshopverantwoordelijke:

 

PIME, Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie, staat voor leren over natuur en milieu voor duurzame ontwikkeling. Zij bieden een breed activiteitenaanbod voor leerlingen van het basis-, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast hebben ze een uitleenpost waar je als leerkracht of organisatie gratis veldwerkmateriaal kan ontlenen. Medewerkers van het educatieve team geven tijdens de workshop en de educatieve beurs graag uitleg over enkele activiteiten van ons aanbod.

 

Thema 8

STEM-projecten met zichtbare aardrijkskunde in de hoofdrol.

 

Krachtige aardrijkskunde wordt zichtbaar binnen projecten, vakoverschrijdende en geïntegreerde samenwerkingen.  Binnen STEM spelen we vanuit onze vakinhouden en onze te bereiken competenties een cruciale rol alhoewel we deze vaak niet zichtbaar willen opnemen.  Twee workshops geven ons inspiratie en zijn eindtermproof.

 

 

Sessie 8-A,

14u-15u

Weg van ’t school.

 

Wil jij samen met jouw klas impact hebben op het vlak van fietsveiligheid? Ontdek dan Weg Van ‘t School, een uniek STEM-project waarbij de leerlingen uitgedaagd worden om de fietsroutes rond hun schoolomgeving te analyseren en te verbeteren. . 

In de verkeersongevallencijfers vallen vaak jonge slachtoffers tussen 12 en 14 jaar te betreuren. Het project Weg Van ‘t School wil hier verandering in brengen! Samen met hun leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart. Dit doen ze aan de hand van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van UGent. Deze gegevens worden in een GIS gegoten, waarna de leerlingen deze gaan analyseren. Na deze analyse, proberen de leerlingen in groep een inventieve oplossing te bedenken om hun route veiliger te maken. 

Door in het onderzoeksproces problemen te analyseren en in het ontwerpproces over oplossingen na te denken, geven we leerlingen inzicht en verantwoordelijkheid. Dat is nodig voor gedragsverande- ring. 

 

Workshopverantwoordelijke:

Tim Louagie is van opleiding leerkracht techniek en sport.  Hij is educatief medewerker voor eerste en tweede graad secundair onderwijs bij Brightlab sinds 2016. 

Brightlab is het STEM-onderwijslabo van RVO-Society. Brightlab stoomt jongeren klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw met stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs.

 

 

Sessie 8-B,

15u10-16u10

Water in de stad, het effect van klimaatverandering in een stad: lesmateriaal over bodemdoorlaatbaarheid en neerslag meten.

 

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden. Zo kampen we steeds meer met langdurige droogte en hevige regenval. Vooral steden blijken gevoelig voor dit probleem. 

In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We gaan na welke de bijdrage is van de intensiteit van de regenbuien bij wateroverlast, en bekijken ook de infiltratie-eigenschappen van de bodem. 

We leren hoe we deze eigenschappen kunnen meten en welke meettoestellen we hiervoor kunnen bouwen. We doen zelf regenmetingen en automatiseren deze metingen met de micro:bit. Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen voor het wateroverlastprobleem. 

 

Workshopverantwoordelijke:

Matthias Stroobants is van opleiding leerkracht techniek en elektriciteit.  Hij is educatief medewerker voor eerste en tweede graad bij Brightlab sinds 2019. 

Brightlab is het STEM-onderwijslabo van RVO-Society. Brightlab stoomt jongeren klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw met stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs.

Receptie en afsluiting: 16u20 – 17u30.